PATRON SZKOŁY

PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIEWIE

ORZEŁ BIAŁY

 

       A wy, drodzy młodzi przyjaciele, musicie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musicie ducha hartować i wznosić wysoko, aby móc przelatywać nad wszelkim innym ptactwem w przyszłość naszej Ojczyzny… Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi…

                            kardynał Stefan Wyszyński

 

 

 

                Szkoła Podstawowa w Maniewie, funkcjonująca obecnie w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie, istnieje już sto dwadzieścia lat. Rok jubileuszu społeczność szkolna postanowiła uczcić wyborem symbolu, który odzwierciedlać będzie priorytety wychowawcze i dydaktyczne placówki oraz pozwoli młodym ludziom dookreślić swoją tożsamość poprzez identyfikację ze społecznością lokalną kultywującą miejscowe tradycje oparte na wartościach patriotycznych i przyrodniczych.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice postanowili wspólnie, że znakiem spełniającym powyższe kryteria jest wizerunek orła. Jednocześnie podjęto decyzję o nadaniu placówce imienia Orła Białego.

I UZASADNIENIE W KONTEKŚCIE PRIORYTETÓW WYCHOWAWCZYCH I DYDAKTYCZNYCH

Biorąc pod uwagę jeden z głównych obowiązków szkoły, jakim jest wychowanie młodego pokolenia wytrwale dążącego do osiągania szczytnych celów, dumnego z własnych osiągnięć i dokonań przodków, zdecydowano, że inspiracją i wzorem dla maniewskiej młodzieży powinien być nasz symbol narodowy, piękny ptak o mocnych skrzydłach, który szybuje wysoko, kojarzy się z wolnością, odwagą, wzniosłością idei, wiarą i optymizmem, siłą fizyczną i twórczą.

II UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO TRADYCJI PATRIOTYCZNYCH OBSZARU

1.  PRZYWIĄZANIE DO SYMBOLI NARODOWYCH

Orzeł Biały był godłem dynastii piastowskiej już w pierwszej połowie XIII w. Mimo burzliwych dziejów naszego kraju kolejni władcy wybierali herby z podobnym wizerunkiem. Niewiele jest państw, które tak jak Polska zdołały zachować godło ustanowione przed wiekami. Jako symbol orzeł ma charakter ponadczasowy, podkreśla tożsamość narodową, kształtuje świadomości kolejnych pokoleń Polaków, był i jest symbolem naszego państwa bez względu na wygląd.

 

2. TRADYCJE PATRIOTYCZNE SZKOŁY

Początki placówki sięgają okresu zaboru pruskiego i wiążą się ze zrywem patriotycznym lokalnej młodzieży, która w 1906 r. rozpoczęła strajk w walce o mowę ojczystą. O wydarzeniu tym przypomina tablica, na której widnieje napis:

Za hart i moc ducha młodzieży tej wioski
czasu walki o mowę ojczystą w pruskiej szkole
pamięć o tym przekazujemy potomnym!

W kontekście dziejów placówki wpisanie symbolu narodowego do nazwy szkoły będzie czytelnym znakiem podtrzymywania wartości, w obronie których stanęła maniewska brać uczniowska przeszło sto lat temu.

3. HISTORIA WSI  I PAMIĘĆ O NIEJ

 

Maniewo ma długą i ciekawą historię. Pierwsza wzmianka źródłowa o miejscowości pochodzi z 1338 r., kiedy to Helmanus, komandor joannitów poznańskich, zawarł umowę z kanonikiem poznańskim Maciejem w sprawie poboru dziesięciny. Początkowo wieś była własnością królewską, jednak w 1360 r. Kazimierz Wielki przekazał ją – wraz z  Radzimiem – zakonowi joannitów poznańskich.

Współcześni mieszkańcy Maniewa są dumni ze swojej przeszłości. Czując się spadkobiercami wielowiekowej tradycji organizują już od dekady rajd historyczno-turystyczny nawiązujący do początków państwa polskiego. Trasa przemarszu wiedzie ze szkoły w kierunku kasztelanii radzimskiej, gdzie dziś znajdują się wykopaliska z czasów kultury łużyckiej oraz pozostałości dawnej wioski.

 

UZASADNIENIE W ODNIESIENIU DO WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH OBSZARU

W lasach otaczających Maniewo zaobserwować można wiele ciekawych okazów fauny i flory. Na terenach sąsiadującego z wioską poligonu wojskowego znajdują się m.in. siedliska bielika, ptaka jastrzębiowatego z podrodziny orłanów, który zainspirował  twórców godła narodowego.

PODSUMOWANIE

Wybór patrona wynika z potrzeby skupienia uwagi na ideałach bliskich dzieciom, integrujących społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie umożliwiających identyfikowanie się z placówką nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. Nadanie imienia będzie nobilitacją dla szkoły, a Orzeł Biały, noszący w sobie ogromne wartości kształtujące osobowość, stanie się prawdziwym przewodnikiem dla jej wychowanków. Obrzędowość związana z  patronem niewątpliwie wzbogaci tradycję placówki, która poprzez nadanie symbolu oraz imienia zyska tożsamość i współtworzyć będzie wizerunek Gminy Oborniki.